Betalings- en leveringsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Boretti B.V. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boretti B.V. (verder: ‘Boretti’). Boretti is gevestigd en kantoorhoudende aan de De Dollard 17 te (1454 AT) Watergang. Deze voorwaarden zijn 1 juli 2008 gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 84/2008.

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle offertes en prijsopgaven en overeenkomsten en daaruit voortvloeiende leveringen en diensten door Boretti met haar wederpartij. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen steeds schriftelijk te worden overeengekomen.
1.2 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, wordt een verwijzing door de wederpartij naar eigen inkoop- en/of verkoopvoorwaarden door Boretti niet aanvaard.

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn alle aanbiedingen van Boretti vrijblijvend.
2.2 Uitsluitend na schriftelijke bevestiging door Boretti danwel nadat Boretti tot uitvoering danwel tot levering overeenkomstig de opdracht is overgegaan, is een overeenkomst tot stand gekomen.
2.3 Wijziging van een opdracht bindt Boretti eerst na schriftelijke acceptatie daarvan.

Artikel 3 Prijswijzigingen
3.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, geldt de prijs overeenkomstig de aanbieding, danwel de door Boretti gehanteerde tarieven. Indien na het sluiten van de overeenkomst maar voor de aflevering een wijziging in de prijs optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs indien deze zich voordoet binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
3.2 Boretti behoudt zich het recht voor na verloop van 30 dagen na het aangaan van de overeenkomst tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren aan de wederpartij door te berekenen voor zover de prijsverhoging 10% van de oorspronkelijke prijs niet overstijgt. Wederpartij heeft, indien de prijsverhoging 10% van de oorspronkelijke prijs overstijgt, het recht de overeenkomst binnen 8 dagen na het bekend worden van de prijsverhoging te ontbinden. Het voorgaande in dit artikel is niet van toepassing in het geval van prijswijzigingen in het kader van opruimingen, showroommodellen, kortingen, akties en aanbiedingen.
3.3 Prijsverhogingen voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn in ieder geval voor rekening van de wederpartij.
3.4 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd en eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
3.5 Boretti is ten allen tijde gerechtigd voor of bij het aangaan van de overeenkomst met een zakelijke wederpartij zekerheid te vragen of te verlangen in verband met de levering.

Artikel 4 Levering en Leveringstermijnen
4.1 De tussen wederpartij en Boretti overeengekomen levertijd gaat in op het moment van totstandkoming van de overeenkomst en geldt steeds bij benadering. De dag van ondertekening van de overeenkomst dan wel de opdracht bevestiging door Boretti is bepalend.
4.2 Wanneer Boretti een levertijd overschrijdt, kan wederpartij slechts dan tot annulering van de zaken overgaan, nadat wederpartij Boretti per aangetekend schrijven heeft gesommeerd alsnog tot levering over te gaan. Boretti heeft dan het recht, alsnog binnen 30 werkbare dagen de zaken te leveren. Boretti is niet aansprakelijk voor de door de wederpartij geleden schade als gevolg van overschrijding van de leveringstermijnen.
4.3 Indien de wederpartij de zaken voor of op het overeengekomen tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, worden de zaken voor zijn rekening en risico te zijner beschikking gehouden. Boretti is alsdan gerechtigd opslagkosten en eventuele andere schade en kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
4.4 De produkten gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer ze indien keuring in het bedrijf van Boretti is overeengekomen, voor keuring en in de overige gevallen wanneer ze voor verzending gereed zijn, één en ander nadat de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.
4.5 Tenzij met de wederpartij anders is overeengekomen, zal Boretti de produkten franko naar het door de wederpartij opgegeven adres vervoeren. Een dergelijke levering geschiedt “af onderneming” (“ex works”). Boretti is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe dan ook genaamd, ontstaan door en of in verband met het transport.

Artikel 5 Overmacht
5.1 Onder overmacht wordt verstaan de omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief verhinderen en die niet aan Boretti zijn toe te rekenen en buiten haar wil om geschieden, waaronder maar niet beperkt tot een te late levering door toeleveranciers.
5.2 In het geval van overmacht heeft Boretti het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 2 maanden op te schorten. Indien de overmacht situatie verhindert dat er binnen 2 maanden na het ontstaan daarvan door Boretti uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst kan Boretti de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zulks ter keuze van Boretti, zonder dat Boretti tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 6 Reclame
6.1 Wederpartij is verplicht terstond na levering de zaken grondig te inspecteren op gebreken.
6.2 De wederpartij dient binnen acht dagen na de dag van levering een beroep te doen op de gebreken van het geleverde. Boretti is niet gehouden later ingediende klachten in behandeling te nemen.
6.3 Ook tijdig ingediende kennisgevingen schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
6.4 Klachten omtrent facturen dienen binnen acht dagen na de dag van de verzending van de facturen schriftelijk bij Boretti te worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke klacht niet opgeschort.
6.5 Indien een klacht schriftelijk door Boretti gegrond is bevonden, dient retourzending van het product en de ontvangst daarvan door Boretti binnen 30 dagen na dagtekening van genoemd schrijven plaats te vinden, en zal Boretti vervolgens crediteren.

Artikel 7 Garantie
De onder de overeenkomst geleverde producten zullen de kwaliteiten en eigenschappen bezitten die de wederpartij op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Wordt als gevolg van produktie of fabrikagefouten niet aan deze verwachting voldaan dan heeft de wederpartij recht op kostenloze reparatie of vervanging. De periode waarop Boretti gehouden is de garantieverplichtingen na te komen is 24 maanden na factuurdatum. Buiten de garantie vallen in ieder geval de gebreken, die optreden in danwel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van het niet in acht nemen van bedienings – en onderhoudsvoorschriften en/of normale slijtage en/of montage of installatie of reparatie door derden waaronder de wederpartij mede wordt begrepen.

Artikel 8 Betaling
8.1 Boretti is gerechtigd tot zekerheid voor de betaling een door hem geaccordeerde (bank-)garantie te verlangen, dan wel te bepalen dat er onder rembours wordt geleverd, of dat een aanbetaling verschuldigd is.
8.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling in Nederlands wettig betaalmiddel onmiddellijk te geschieden bij het afleveren van zaken of door overmaking per (post-)bank op rekening van Boretti binnen 30 dagen na factuurdatum, dan wel binnen een door partijen te bepalen en schriftelijk vastgelegde datum.
8.3 Betaling dient te geschieden zonder aftrek of schuldvergelijking, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijk wanprestatie van Boretti en zonder dat de wederpartij zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.
8.4 Indien de wederpartij niet heeft voldaan binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van Boretti onmiddellijk opeisbaar. Wederpartij is in dat geval aan Boretti over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% per maand, een gedeelte van de maand te rekenen voor een hele maand, te rekenen vanaf de datum waarop de factuur betaald had moeten zijn tot aan de dag der gehele afdoening.
8.5 Alle met de incasso samenhangende en verbonden schade in- en buiten rechte zijn steeds voor rekening van de wederpartij.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1 Alle door Boretti geleverde zaken blijven het eigendom van Boretti tot het moment van volledige betaling van het aan Boretti verschuldigde, inclusief eventueel verschuldigde rente, kosten en schadevergoeding.
9.2 De wederpartij kan niet over de geleverde zaken beschikken, zolang deze eigendom zijn van Boretti.
9.3 De wederpartij machtigt Boretti of een door Boretti nader aan te wijzen derde, nu voor alsdan, dat zij bij niet rechtmatige nakoming als in bovenstaand Boretti de geleverde zaken terug kan (laten) halen van de plaats waar zij zich op dat moment bevinden. Wederpartij zal daaraan steeds zijn kosteloze medewerking verlenen, waaronder het verschaffen van toegang tot zijn magazijnen of terreinen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Behoudens de overeengekomen garantieverplichtingen, aanvaardt Boretti slechts aansprakelijkheid voor de door de wederpartij geleden directe schade, die het gevolg is van een aan Boretti toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis of uit een door Boretti jegens de wederpartij gepleegde onrechtmatige daad. Aansprakelijkheid van Boretti voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige producten van Boretti aan de overeenkomst te laten beantwoorden, en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schadeals bedoeld in deze voorwaarden.
10.2 In geval van aansprakelijkheid is Boretti slechts aansprakelijk tot het bedrag van de geleden schade met als maximum het oorspronkelijke factuurbedrag betrekking hebbende op het schadetoebrengende product of feit. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Boretti beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder haar verzekering wordt betaald.
10.3 Indien zulks naar het oordeel van Boretti noodzakelijk is bij het uitvoeren van de overeenkomst is Boretti gerechtigd gebruik te maken van de diensten van derden. Boretti is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door die derden.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding
11.1  De wederpartij is op de navolgende gronden zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is Boretti alsdan bevoegd tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst over te gaan, alsmede staat het Boretti alsdan vrij ter harer keuze tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan, dan wel nakoming geheel of gedeeltelijk van de verstrekte opdracht te verlangen;
• bij een onvolledige nakoming van enige verplichting welke voor de wederpartij uit deze of uit enige ander met Boretti gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, daaronder begrepen indien de wederpartij in verzuim is met betrekking tot de verschuldigde vergoeding(en).
• indien de wederpartij surséance van betaling heeft aangevraagd of aan wederpartij surséance van betaling is verleend.
• wederpartij zelf een faillissementsaanvrage heeft ingediend of wederpartij in staat van faillissement is verklaard.
11.2 In alle gevallen, waarin de relatie tussen Boretti en de wederpartij eindigt, ingevolge enige bepaling van deze voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie van belang is.

Artikel 12 Verzekeringen
12.1 Eventuele verzekering geschiedt steeds voor rekening van de wederpartij.

Artikel 13 Intellectuele eigendom
13.1 Alle rechten van intellectuele eigendom terzake de producten en/of diensten van Boretti zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan Boretti.

Artikel 14 Geschillen
14.1 Overeenkomsten met Boretti worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.
14.2 Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen, tenzij dwingend recht anders voorschrijft, uitsluitend aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Boretti is gevestigd, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.
14.3 Het in leden 1 en 2 van dit artikel gestelde is ook van toepassing indien de wederpartij in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.
14.4 De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet op deze overeenkomst van toepassing.